> กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นางสาวละออง  เชื้อบ่อคา
คอมพิวเตอร์


นายกิตติ  วิเศษ
อุตสาหกรรม


นายยุพราช  ครุฑทิพย์
เกษตร
นางสาวสุมนา  ทองนุ้ย
หัวหน้ากลุ่มสาระ (คหกรรม)


นางอังคณา  สายใจบุญ
บรรณารักษ์


นางสาวฐานิกา  นวลคล้าย
คอมพิวเตอร์

นางเยาวลักษณ์  ญาโณ
คอมพิวเตอร์


นายธัญสิทธิ์   ศรีสุจริต
เทคโนโลยีการศึกษาComments