> กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
นายภัทรภูมิ  บุญเพียง

นายสุรินทร์  แก้วรุ่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายสมศักดิ์  สวัสดี
นายสร้างสรรค์  คงช่วย


นางสาวอรอนงค์  บำรุง
ครูอัตราจ้าง

Comments