> กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนางสาวลัดดาภรณ์  มิ่งขวัญ


นางสาววาสนา  นาชัยทอง


นางสาวจรรยา  รักษาพราหม์

นางบัณฑิตา  แซ่ลิ้ม
หัวหน้ากลุ่มสาระ


นางอุษา  นาคบุญช่วย


นางสาวธีรดา  ไชยบรรดิษฐ


นางสาวสุพรรษา จินตบุตร


นางสาวจันทิมา   ทองอ่อนนางอุดมลักษณ์  ศรีเมฆ


นางสุกันยา  ออร์เฟอร์


นายคเชนทร์  สายเส็นComments