> กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
















นางสาวนิภาวดี  ษรีเดชา


นางสาวณณิฌญา  เจียมสุขสุจิตต์



          นางสาวสุดารัตน์  ผ่องแผ้ว

            
         


นางจิราพร  ศรีภักดี
หัวหน้ากลุ่มสาระ


 นายเกรียงศักดิ์  ทองนพคุณ



นายอนุศาสน์  มีนุ่น


    
นายอัมรินทร์  ศรีสว่าง
















นางเฟื่องจิต  ไวทยินทร์


นางกิจศรา  พรมสวาท



              นางจรัญญา  ด้วงทอง
Comments