> กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางอารี  อนันต์ศรี
ชีววิทยา


นางสาวลัดดาวัลย์  ยิ้มย่อง
ชีววิทยา


นางสาวอุทัยทิพย์  อินแจ้ง
เคมี
นางสาวฟาริดา  เส็นยีหีม

นางสาวนิลาวรรณ  สระศรี
ฟิสิกส์นางสาววจันทร์จิรา  ภักดีอักษร
หัวหน้ากลุ่มสาระ


นางปราถนา  อินทวิเศษ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป


นางสาวทิพวัลย์  ขลิดรัม
ฟิสิกส์


นางสาวอรอนงค์  เวชจันทร์
เคมีนางสาวกุลจิราธรณ์ ทองสิพพัญญู
วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นายวรวุฒิ  แอโสะ
ฟิสิกส์
นางสาวสุจินา  นุรักษ์
การสอนชีววิทยา


นายธนพันธ์  เพ็งสวัสดิ์
ฟิสิกส์


นางสาวอมรรัตน์  เวชเตง
เคมีอุตสาหกรรมนางสาวกาญจนา  จีนชูแก้ว

นายกัมปนาท  สุทธิจำนงค์
วิทยาศาสตร์
Comments