> กลุ่มบริหาร

นางสาวรัญจวนศรี  ขุนไชยรักษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มวิชาการ
นายสำรวย  ภักดี
ผูัอำนวยการโรงเรียน


นายบรรชา  ช่อสุวรรณ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ


        นางภัทรภร  พุทธรัตน์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มกิจการนกัเรียน
Comments