ครูกิจศรา พหรมสวาท

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องเลขยกกำลัง
 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

Ċ
ละออง เชื้อบ่อคา,
15 ก.พ. 2559 19:29
Ċ
ละออง เชื้อบ่อคา,
15 ก.พ. 2559 19:31
Comments