> ปรัชญาโรงเรียน

ตราโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุราษฎร์ธานี   

                 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระบรมราชานุญาต ให้กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ใช้ตราพระปรมาภิไธยย่อ  ภ.ป.ร.  เป็นสีเหลืองทอง อยู่ใต้พระมหามงกุฎ โดยมีรัศมีเหนือพระมหามงกุฎ และพระมหามงกุฎเป็นสีเหลืองทอง โบว์สีน้ำเงินตัดขอบสีเหลืองทอง   มีชื่อเต็มของโรงเรียนเป็นอักษรสีเหลืองทองใต้พระปรมาภิไธยย่อ

สีประจำโรงเรียน
เหลือง-น้ำเงิน

สีเหลือง   หมายถึง            สีประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน     

                            ซึ่งทรงพระราชทานนามโรงเรียน                                              

สีน้ำเงิน   หมายถึง             สีแทนสถาบันพระมหากษัตริย์

คำขวัญ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ยึดมั่นปรัชญาที่ว่า

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ   สืบสานงานพระราชดำริ

คติพจน์

อกตํ ทุกกฏํ เสยโย
ความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นราชพฤกษ์

Comments