> วิสัยทัศโรงเรียน

       

        โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นผู้นำการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงระบบ ตามแนวพระราชดำริ โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
Comments