> 8-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ

Ċ
ละออง เชื้อบ่อคา,
27 ก.ค. 2558 19:01
Comments