> 3-การขอย้ายออกนักเรียน

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวง: ศึกษาธิการ

Ċ
ละออง เชื้อบ่อคา,
27 ก.ค. 2558 19:07
Comments