Kiểm định chất lượng


I - Thông tư 42

II - Các quy định kèm theo Thông tư 42

III - Hướng dẫn tự đánh giá THPT-THCS (tt4717_8987KTKD)

IV - Hướng dẫn tìm nội hàm, minh chứng (tt4723_46KTKD)
ĉ
THCSTu Son,
20:12 14-05-2013
ĉ
THCSTu Son,
20:10 14-05-2013
ĉ
THCSTu Son,
20:09 14-05-2013
ĉ
THCSTu Son,
20:25 10-08-2014
ĉ
THCSTu Son,
17:44 15-05-2013
ĉ
THCSTu Son,
20:00 30-05-2011
ĉ
THCSTu Son,
20:11 14-05-2013
ĉ
THCSTu Son,
20:11 14-05-2013
ĉ
THCSTu Son,
20:10 14-05-2013