Kiểm định chất lượng


I - Thông tư 42

II - Các quy định kèm theo Thông tư 42

III - Hướng dẫn tự đánh giá THPT-THCS (tt4717_8987KTKD)

IV - Hướng dẫn tìm nội hàm, minh chứng (tt4723_46KTKD)
ĉ
THCSTu Son,
20:12, 14 thg 5, 2013
ĉ
THCSTu Son,
20:10, 14 thg 5, 2013
ĉ
THCSTu Son,
20:09, 14 thg 5, 2013
ĉ
THCSTu Son,
20:25, 10 thg 8, 2014
ĉ
THCSTu Son,
17:44, 15 thg 5, 2013
ĉ
THCSTu Son,
20:00, 30 thg 5, 2011
ĉ
THCSTu Son,
20:11, 14 thg 5, 2013
ĉ
THCSTu Son,
20:11, 14 thg 5, 2013
ĉ
THCSTu Son,
20:10, 14 thg 5, 2013