Staff Team‎ > ‎

Director

ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้


ชื่อ :  อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้
อีเมล์ : dorn@kic.camt.info


ที่ปรึกษาศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้


ชื่อ : อาจารย์ ภคินี อริยะ
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้
อีเมล์ :