Staff Team‎ > ‎

Administrator

เลขานุการศูนย์นวัตกรรมฯ


ชื่อ : นางสาว ปิยมาศ ปันคำมูล
ตำแหน่ง : เลขานุการศูนย์นวัตกรรมฯ 
E mail: piyamat@kic.camt.info


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


ชื่อ : นาง ศรินทร์ญา บุญทารักษ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
E mail: sarinya@kic.camt.info


เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์


ชื่อ : นาง วนันญา พงษ์แสนรักษ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
E mail: wananya@kic.camt.infoเจ้าหน้าที่ธุรการ


ชื่อ : นาง พานิตนันท์ มันกระโทก
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E mail: pranitnan@kic.camt.info


เจ้าหน้าที่พัสดุ


ชื่อ : นางสาว ปรียารัตน์ จีระประภา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ
E mail: preeyarut@kic.camt.info


เจ้าหน้าที่บัญชีโครงการ


ชื่อ : นางสาว อรพิน สังข์สวน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โครงการ 
E mail: orrapin@kic.camt.info


เจ้าหน้าที่ออกแบบ


ชื่อ : นาย ธนรัตน์ ทนนวงค์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ออกแบบ 
E mail: tanarat@kic.camt.info


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


ชื่อ : นางสาว เจนจิรา จีนชาต
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
E mail: janejira@kic.camt.info


เจ้าหน้าที่พัสดุ


ชื่อ : นางสาว อัจฉรา กันทะเรือน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ
E mail: achara@kic.camt.info


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฐานข้อมูล


ชื่อ : นาย นฤดล ดวงบาล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฐานข้อมูล
E mail: Naruedol@kic.camt.info