KIC-NEWS‎ > ‎

มช.ร่วมผลักดันและสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาการท่องเที่ยวที่แสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็ก

โพสต์26 ส.ค. 2556 00:33โดยWananya Weraprechakul   [ อัปเดต 26 ส.ค. 2556 00:41 ]

มช. ผลักดันและสร้างเครือข่าย เฝ้าระวังปัญหาการท่องเที่ยวที่แสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็ก

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ สำนักงานวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสุพิทย์ วีระใจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวเปิดการอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาการท่องเที่ยวที่แสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ดำเนินงานโดย กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี อาจารย์ ดร.อัครพล นิมมลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการกล่าวถึงวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานในครั้งนี้ โดยโครงการฯ มุ่งหวังในการป้องกันและยับยั้งปัญหาการท่องเที่ยวที่แสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็ก มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการเกิดปัญหาการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป โดยการอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานเป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน นักศึกษา รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องที่สามารถสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาการท่องเที่ยวที่แสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
Comments