KIC-NEWS‎ > ‎

นำผู้ประกอบการ OTOP ภาคเหนือทดสอบตลาดยกระดับสู่ธุรกิจ SMEs

โพสต์26 ส.ค. 2556 00:44โดยWananya Weraprechakul

นำผู้ประกอบการ OTOP ภาคเหนือทดสอบตลาดยกระดับสู่ธุรกิจ SMEsสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมนำสินค้าและผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทดสอบตลาดในประเทศ ครั้งที่ ๑ ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพก้าวไปสู่ SMEs ระยะที่ 2 (ภาคเหนือ จำนวน 17 จังหวัด) โดยมี นายวิทวัส ล่ำซำ รองผู้อำนวยการสำนักประสานและบริหารโครงการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ กล่าวถึงวัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ ที่มุ่งเน้นในการยกระดับการพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถขยายลักษณะการประกอบธุรกิจสู่ SMEs โดยมุ่งหวังให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการทดสอบตลาดครั้งนี้ โครงการจะผลักดันในเรื่องทักษะความเป็นผู้ประกอบการและความรู้ความสามารถด้านบริหารจัดการ ด้านการตลาดและการจำหน่ายให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอย่างแท้จริงต่อไป จัดขึ้นในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์การค้าพรอมเมนาด้า รีสอร์ท มอลล์ จ.เชียงใหม่
Comments