วิสัยทัศน์

            ศูนย์นวัตกรรมแลการจัดการความรู้ มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นศูนย์กลางด้าน Animation และ Digital Content ของภาคเหนือเพื่อให้ความรู้และบริการวิชาการแก่องค์กรต่าง ๆ  ในภูมิภาค และเนื่องจากวิทยาลัยฯ มีความพร้อมในทุก ๆ ด้านที่จะรองรับนโยบายของ Creative Economy ในระดับภูมิภาค และยังเปิดกว้างให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันในแต่ละกิจกรรมของวิทยาลัยฯ รวมถึงมีอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่มีศักยภาพพร้อมให้บริการในการผลิตงานด้าน Digital Content และสามารถผลักดันไปสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้าน Digital Content ของภาคเหนือได้

พันธกิจ

  1. บริการวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและประสบการณ์
  3. ฝึกอบรมบุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  4. สนับสนุนการเรียนการสอน
  5. วิจัยเกี่ยวกับปัญหาของชุมชน

นโยบาย

  1. ให้บริการวิชาการที่จะฝึกอบรมโดยมุ่งเน้นคุณภาพ
  2. สนับสนุนการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพ
  3. ให้ความสำคัญในการดำเนินงานระดับโครงการในส่วนของคุณภาพ ต้นทุน และผลตอบแทน
  4. มีระบบการจัดการที่ดี และมีความคล่องตัว โดยเน้นที่ประสิทธิภาพ