ประกาศ
      
        ตามที่  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้ดำเนินการอบรม การใช้งาน Smart OBECและ Smart Area เพื่อรับ-ส่งหนังสือราชการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา แทนระบบงานอิเลคทรอนิกส์ เดิม( e-Office เดิม )
ในวันที่  7-8  มิถุนายน  2559  ทั้งในส่วนของโรงเรียน และสำนักงาน และเนื่องจากมีโรงเรียนได้ส่งงานตามระบบแล้วนั้น

                         เพื่อให้การใช้งาน Smart OBECและ Smart Area เพื่อรับ-ส่งหนังสือราชการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน
        เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา แทนระบบงานอิเลคทรอนิกส์ เดิม(
e-Office เดิม ) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้โรงเรียนได้เริ่ม รับ-ส่ง หนังสือ                   ราชการ เป็นการทดลอง และจะใช้อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งจะแจ้งเป็นหนังสืออย่างเป็นทางการต่อไป