บุคลากรกลุ่ม


นายรเมศ  นาสินพร้อม
นักทรัพยากรบุคคล  ชำนาญการ
นายปิรนิกร  นาหนองตูม
ลูกจ้าง สพป.ขก.4
นางสาวสุรีภรณ์  พิจิตร
ลูกจ้าง สพป.ขก.4
นายธนากรณ์  ศรแก้ว
ลูกจ้าง สพป.ขก.4