ต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ


ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
     ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปี 2563
     นโยบายสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
    
 ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหารสถานศึกษา
     ประกาศเจตจำนงสุจริตบุคลากรในหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
     อำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษา
     การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
     การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉบับที่2 พ.ศ. 2561

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
     พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
     พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
     กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 23 ฉบับ

คู่มือ มาตรฐานการให้บริการและปฏิบัติงาน
     มาตรฐานการปฎิบัติงานของสำนักงานเขต
     มาตรฐานการปฎิบัติงานของโรงเรียน

โรงเรียนสุจริต

ดาวน์โหลดเอกสาร ITA


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(INTERGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT : ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ข้อมูลพื้นฐาน
O1        โครงสร้างองค์กร และทำเนียบผู้บริหาร
O2        ข้อมูลผู้บริหาร
O3         อำนาจหน้าที่
O4         แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
O5         ข้อมูลการติดต่อ
O6         กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
O7         ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8        Q&A
             แชทบ็อก
O9        Social Network
แผนดำเนินงาน
O10        แผนปฏิบัติการประจำปี
O11       รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12        รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
O13        คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14         มาตรฐานการให้บริการ
O15        ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16        รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17        E-Service ได้แก่ Smart office, BRS (ระบบรายงานงบ                       ประมาณของเขตพื้นที่,ระบบขอไปราชการ,ระบบเงินเดือน)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18        แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19        รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O20        รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
O21        แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22         ประกาศต่าง ๆ  เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23         สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24         รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารแและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25        นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26        การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27        หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28        รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29        แนวปฏิบัติการจัดการเร้ื่องร้องเรียนการทุจริต
O30        ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31        ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32        ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
               แชทบ็อก
O33        การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34        เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35        การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36        การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37        การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38        การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40        รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี                รอบ 6 เดือน
O41        รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42        มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43        การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน