หน้าหลัก


รายวิชา ง22101  ง22102
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(การใช้โปรแกรม Scratch)
โดยครูวิไลรัตน์  ธัญญวัฒน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนขามแก่นนคร อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น