POWr Image Slider

ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคน 
เข้าสู่เว็บไซต์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษครับ

    เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา
อ33101 และ อ33102 โดยอิงเนื้อหาข้อมูลจาก หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยบริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด เรียบเรียงโดย Manuel Dos Santos
    ดังนั้นเพื่อให้การเรียนรู้จากเว็บไซต์นี้บรรลุเป้าหมาย ขอให้นักเรียนศึกษาจากหนังสือแบบเรียนเล่ม
ดังกล่าวประกอบกันไปด้วยครับ