ขอต้อนรับสู่ อกท.หน่วยสตูล


คติพจน์ อกท.

 เราเรียนรู้ด้วยงานการฝึกหัด                                   Learning to do

 เราปฏิบัติเพื่อหวังทางศึกษา                                   Doing to learn

 หาเลี้ยงชีพเพื่อชีวิตพัฒนา                                    Earning to live

 ใช้วิชาเพื่อบริการงานสังคม                                    Living to serve

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์และคำขวัญ อกท. 
คณะกรรมการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2563


หน้าเว็บย่อย (1): การบริหารงานองค์การ
Comments