ขอต้อนรับสู่ อกท.หน่วยสุราษฎร์ธานี


โครงการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

Comments