ขอต้อนรับสู่ อกท.ภาคใต้

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์และคำขวัญ อกท. ประธานกรรมการอำนวยการอกท.ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562-2563

ประกาศล่าสุด

 • งานประชุมวิชาการอกท.ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 41 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 13 ธันวาคม 2562  และมอบโล่ หนังสือสำคัญแก่สมาชิกดีเด่น ได้แก่ สมาชิกบริการชุมชนและพัฒนาสังคม ศิษย์เก่า และหน่วย อกท. ผู้ทำคุณประโยชน์และผู้สนับสนุนการจัดงาน อีกทั้งได้เยี่ยมชมนิทรรศการทางการตลาดของหน่วย อกท. อ่างเก็บน้ำพร้อมปล่อยปลา และปลูกต้นหมากพลูตั๊กแตน เป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสเปิดงานการประชุมฯ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
  ส่ง 18 ธ.ค. 2562 20:39 โดย อกท. ภาคใต้
 • ประชุมคณะกรรมการอำนวยการอกท.ภาคใต้ ครั้งที่ 2 3 กันยายน 2562 คณะกรรมการอำนวยการอกท.ภาคใต้ จัดประชุมเพื่อเตรียมงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 41 
  ส่ง 3 ก.ย. 2562 03:09 โดย อกท. ภาคใต้
 • ประชุมคณะกรรมการอำนวยการอกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 1 25 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการอำนวยการอกท.ชาติ จัดประชุมโดยท่านผู้อำนวยการชาติชาย เกตุพรหม ประธานกรรมการอำนวยการอกท.ชาติ เป็นประธานในที่ประชุม
  ส่ง 26 มิ.ย. 2562 06:17 โดย อกท. ภาคใต้
 • อบรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 19 มิถุนายน 2562  อกท.ภาคใต้ ร่วมกับวิทยากรจิตอาสา 904 จัดอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ให้กับ ผู้บริหาร คณะครู และสมาชิกอกท.ภาคใต้ทุกคน
  ส่ง 26 มิ.ย. 2562 06:12 โดย อกท. ภาคใต้
 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อกท.ภาคใต้ อกท.ภาคใต้ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงานองค์การ ให้กับคณะกรรมการดำเนินงานอกท.หน่วยทุกหน่วยของภาคใต้ ระหว่างวันที่ 18 - 21 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
  ส่ง 26 มิ.ย. 2562 17:27 โดย อกท. ภาคใต้
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เอกสารต่าง ๆ

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า เพิ่มเติม


Comments