เราเรียนรู้ด้วยงานการ ฝึกหัด                                Learning to do
เราปฏิบัติเพื่อหวังทางศึกษา                                 Doing to learn
หาเลี้ยงชีพเพื่อชีวิต พัฒนา                                   Earning to live
ใช้วิชาเพื่อบริการงานสังคม                                  Living to serve

 


 

y2mate.com - แนะนำวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์_720p ‎‎‎‎‎‎‎(1)‎‎‎‎‎‎‎.mp4Comments