คำอธิบายรายวิชา
        ศึกษาวิเคราะหหลักการทําโครงงานที่มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศหลัก การทําโครงงานเปนการ พัฒนาผลงานที่เกิดจากการศึกษาคนควา โดยใหผูเรียนดําเนินการพัฒนาตามความสนใจและความถนัดโดย ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูเรียนใชเทคโนโลยีสารสนเทศนําเสนองาน ในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน การเลือกซอฟตแวรที่เหมาะสมกับลักษณะของงาน การใชซอฟตแวรและอุปกรณดิจิทัลมาชวยในการ นําเสนองาน 
     โดยใชกระบวนการสรางความรู ความเขาใจ การคิดวิเคราะห การฝกทักษะปฏิบัติงาน การแกปญหา การทํางานกลุม การนําเสนอขอมูล การเสริมสรางเจตคติ และกระบวนเสริมสราง คุณลักษณะที่พึงประสงค 
     เพื่อใหผูเรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณคา มีทักษะการใชกระบวนการทางเทคโนโลยี สารสนเทศในการทําโครงงานและนําเสนองานตามความสนใจ สามารถนําไปประยุกตใชใน การประกอบอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรมจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สรางสรรคผลงานในการดํารงชีวิต ใชทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมอยางคุมคาและถูกวิธี


มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ง.3.1 ม.3/1 ม.3/3 ม.3/4 
ตัวชี้วัด 
ม. 3/1 อธิบายหลักการทําโครงงานที่มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ม. 3/3 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศนําเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน 
ม. 3/4 ใชคอมพิวเตอรชวยสรางชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทําในชีวิตประจําวัน ตามหลักการทําโครงงานอยางมีจิตสํานักและความรับผิดชอบ