รวมข้อสอบ Pre V-Net

รวมข้อสอบ Pre V-Net
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ระดับ ปวช.

 

news ข้อสอบความรู้พื้นฐานทั่วไป วิชาวิทยาศาสตร์ Link (ทุกแผนก)


news ข้อสอบความรู้พื้นฐานทั่วไป วิชาคณิตศาสตร์ Link (ทุกแผนก)


news ข้อสอบความรู้พื้นฐานทั่วไป วิชาภาษาไทย Link (ทุกแผนก)


news ข้อสอบความรู้พื้นฐานทั่วไป วิชาวิถีธรรมวิถีไทย Link (ทุกแผนก)


news ข้อสอบความรู้พื้นฐานทั่วไป วิชาภูมิเศรษฐศาสตร์ Link (ทุกแผนก)


news ข้อสอบความรู้พื้นฐานทั่วไป วิชาประวัติศาสตร์ของชนชาติไทย Link (ทุกแผนก)


news ข้อสอบความรู้พื้นฐานทั่วไป วิชาภาษาอังกฤษ Link (ทุกแผนก)


news ข้อสอบสมรรถนะพื้นฐาน  ความรู้เรื่อง ICT Link (ทุกแผนก)


news ข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพ  วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ Link (ทุกแผนก)


news ข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพ  วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ Link (ทุกแผนก)


news ข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพ  วิชาการใช้โปรแกรมตารางงาน Link (ทุกแผนก)


news ข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพ  วิชาการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล Link (ทุกแผนก)


news ข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพ  วิชาจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์กับสารสนเทศ Link (ทุกแผนก)


news ข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพ  วิชาการใช้อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น Link (ทุกแผนก)


news ข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพ  วิชาระบบสารสนเทศเบื้องต้นด้านธุรกิจ Link (ทุกแผนก)


news ข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพ  วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Link (ทุกแผนก) 


 

ระดับ ปวส.


news ข้อสอบความรู้พื้นฐานทั่วไป วิชาคณิตศาสตร์ Link (ทุกแผนก)


news ข้อสอบความรู้พื้นฐานทั่วไป วิชาวิทยาศาสตร์ Link (ทุกแผนก)


news ข้อสอบความรู้พื้นฐานทั่วไป วิชาภาษาไทย Link (ทุกแผนก)


news ข้อสอบความรู้พื้นฐานทั่วไป วิชาภาษาอังกฤษ Link (ทุกแผนก)


news ข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพ  วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ Link (ทุกแผนก)


news ข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพ วิชาจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์กับสารสนเทศ Link (ทุกแผนก)


news ข้อสอบสมรรถนะพื้นฐาน  วิชาการใช้อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น Link (ทุกแผนก)


news ข้อสอบความรู้พื้นฐานทั่วไป  วิชาการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต Link (ทุกแผนก)


Comments