งานรับนักเรียน

☼ ประกาศโรงเรียนขาณุวิทยา ☼

เรื่อง ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประเภทห้องเรียนพิเศษ (SEM)

► ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (รับจำนวน ๔๐ คน) ◄


ใบสมัคร SEM ม.1

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.      เป็นนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทั้งในและนอกเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน

๒.      เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

๓.      ผู้ปกครองมีความพร้อมด้านการเงิน ยินดีชำระค่าค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนเสริม และกิจกรรมนอกหลักสูตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่โรงเรียนกำหนด

๔.      จะต้องมีผลการเรียนรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑๕ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐และผลการเรียนในกลุ่ม วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ วิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า .๐๐ และภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐

หลักฐานการสมัคร

๑.      ใบสมัคร                                                       จำนวน ๑ ฉบับ

๒.      สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.)                        จำนวน ๑ ฉบับ
๓.     รูปถ่าย 1 1/2 นิ้ว   (ติดใบสมัคร)                           จำนวน ๒ รูป
                  


               

ระยะเวลารับสมัคร

          ระยะวันที่ ๑๕๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องกลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนขาณุวิทยา  เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.(ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

          วันที่ ๒๗ มกราคม พ..๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์วิชาการ http://www.kanu.ac.th

สอบคัดเลือก

วันที่ ๒๘ มกราคม พ.. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.ณ อาคาร ๔ โรงเรียนขาณุวิทยา

ประกาศการสอบคัดเลือก

          วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์วิชาการ http://www.kanu.ac.th
มอบตัว

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.ณ อาคาร ๔โรงเรียนขาณุวิทยา

► ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (รับจำนวน ๔๐ คน) ◄


ใบสมัคร SEM ม.4


คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.      เป็นนักเรียนในระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา   ๒๕๖๐ ทั้งในและนอกเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน

     .     เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

๓.      ผู้ปกครองมีความพร้อมด้านการเงิน ยินดีชำระค่าค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนเสริม

๔.      ผลการเรียน เฉลี่ย (GPA) ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ และผลการเรียนในกลุ่มวิชา คณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า .๐๐ วิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ และภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐

ประเภทและเกณฑ์การรับสมัคร

ประเภทโควตา จำนวน ๓๐ คน (พิจารณาคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนขาณุวิทยาจากผลการเรียนรับสมัคร)

รับสมัคร

          ระยะวันที่ ๘๑๐ มกราคม ๒๕๖๑  ณ ห้องกลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนขาณุวิทยา 

ประกาศผลการคัดเลือก

          วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑

มอบตัว

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑


ประเภทสอบคัดเลือก จำนวน ๑๐  คน (สอบคัดเลือก)

หลักฐานการสมัคร

๑.      ใบสมัคร                                            จำนวน ๑ ฉบับ

๒.      สำเนาใบแสดงผลการเรียน(ปพ.)              จำนวน ๑ ฉบับ
๓.     รูปถ่าย 1 1/2 นิ้ว   (ติดใบสมัคร)                จำนวน ๒ รูป     

ระยะเวลารับสมัคร

ระยะวันที่ ๑๕๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องกลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนขาณุวิทยา  เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.(ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

          วันที่ ๒๗ มกราคม พ.๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์วิชาการ http://www.kanu.ac.th

สอบคัดเลือก

วันที่ ๒๘ มกราคม พ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  ณ อาคาร ๔ โรงเรียนขาณุวิทยา

ประกาศการสอบคัดเลือก

          วันที่ ๓๐ มกราคม พ.๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์วิชาการ http://www.kanu.ac.th

มอบตัว

          วันที่ ๓๑ มกราคม พ..๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  ณ อาคาร ๔ โรงเรียนขาณุวิทยา
Ċ
เจนภพ กาเทียม,
5 ม.ค. 2561 19:08
Ċ
เจนภพ กาเทียม,
5 ม.ค. 2561 09:41
Ċ
เจนภพ กาเทียม,
5 ม.ค. 2561 09:41
Comments