คุณครูโรงเรียนขาณุวิทยาทุกท่าน สามารถใช้ช่องทางนี้เพื่อ ดูตารางสอน สถิตินักเรียน หรือรายชื่อนักเรียนห้องต่าง ๆ ลงคะแนนผ่านระบบ SGS และเอกสารทางวิชาการ ไม่ว่าจะเป็น ตัวอย่างแผนการสอน เอกสารทางวิชาการ (แบบวก.) และอื่น ๆ เพื่อความสะดวก

นักเรียนสามารถ ดูตารางเรียน ตารางสอบ เข้าระบบ SGS หรือจะเป็นขอแก้ไขข้อมูล เลือกวิชาเสรี/ชมรม รวมถึง ขอใบรับรอง ปพ. ต่าง ๆ ได้จากช่องทางนี้ ได้ทันที

สามารถติดต่อ ขอย้ายเข้าศึกษาต่อ ในช่วงเวลาที่โรงเรียนกำหนด