โรงเรียนกันตะบุตร ยินดีต้อนรับ

ประชาสัมพันธ์ ถึงผู้ปกครอง   โรงเรียนกันตะบุตรเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
 
ประกาศ จากท่านผู้อำนวยการ (นางอรพิน  นะราย)
    1.  เปิดภาคเรียนระดับอนุบาล(เฉพาะนักเรียนที่เข้าใหม่)  ในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 (ตั้งแต่เวลา 08.00- 12.00 ) เรียนครึ่งวัน
    2.  เปิดภาคเรียนทุกระดับชั้น (อนุบาล-มัธยม) ในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 (ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00น.) เรียนครึ่งวัน
    3.  ประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้น วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
    4.  เริ่มเรียนพิเศษ ทุกระดับชั้น ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555
 

 

 
 

 
 
 
โรงเรียนกันตะบุตร เลขที่ 71 ถนนอำนวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300 โทร.0-2241-5214,0-2669-1101Fax.0-2669-1102
 
เป็นโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
โปรแกรมพิเศษ
 • ภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ (เจ้าของภาษา)
 • ว่ายน้ำ  
 • คอมพิวเตอร์  
 • ดนตรีสากล 
 • ดนตรีไทย  
 • นาฏศิลป์ 
 • กีฬา
 
ได้รับรองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสองจาก สมศ. ในระดับดีมากทุกมาตรฐาน
 
 
 
 
 
 

สไลด์โชว์ PicasaWeb

คลิกชมภาพสไลต์การสอนดนตรี ได้เลยครับ
 
 
                         
ชมรมดนตรี
โรงเรียนกันตะบุตร
จัดการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ มุ่งเน้นผลิต
นักเรียนให้ได้รับความรู้ความเข้าใจให้
มากที่สุด เน้นการปฏิบัติทางดนตรี นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงออก ทั้งวงดุริยางค์ประจำโรงเรียน ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่บรรเลงเพลงชาติไทยเพลงมาร์ชประจำโรงเรียน และบรรเลงเปิดพิธีงานต่างๆ และมีทั้งวงดนตรีไทยที่คอยร่วมกิจกรรมตามวาระโอกาส ต่างๆ 
 
ชมรมดนตรีโรงเรียนกันตะบุตรยินดีต้อนรับสมาชิกนักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมกับทางชมรม โดยมีกิจกรรมที่เน้นนันทนาการ
ความสนุกสนาน สร้างเสริมลักษณะนิสัย ให้เป็นคนดี ร่าเริง มีความสุขในสังคมในยุคปัจจุบัน  สนใจติดต่อ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 
ในคาบชมรมดนตรีมีกิจกรรมต่างๆ มากมายให้นักเรียนได้เลือกปฏิบัติ มีกิจกรรมหลากหลายให้ได้ร่วมกิจกรรม  เช่น
1.  วงดนตรีไทย
2.  วงดุริยางค์
3.  การแสดงประกอบเพลงต่าง ๆ
4.  การเต้นหางเครื่อง แดนซ์เซอร์
                           5.  การประกวดร้องเพลง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่***(ครูเอกสิทธิ์  ยางดอน)***
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ของชมรมดนตรี โรงเรียนกันตะบุตร
 
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อมีจุดประสงค์คือ
 1. เพื่อเผยแพร่ กิจกรรมและผลงาน ของนักเรียนในชมรม ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นทั้งที่เป็นกิจกรรมประจำปีและกิจกรรมสร้างสรรค์
 2. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ในแวดวงดนตรีไทย ทั้งจากในกันตะบุตร และหน่วยงานอื่นๆ
 3. เพื่อให้ความรู้ทางดนตรีไทย ในด้านต่างๆ เช่น เครื่องดนตรี เนื้อเพลง โน้ตเพลง ฯลฯ
 4. เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของนักเรียนที่จะได้รับสุนทรียภาพทางดนตรี
 5. เพื่อเผยแพร่ ดนตรีไทยอันเป็นศิลปะ วัฒนธรรมไทยแขนงหนึ่งของชาติ ให้ดำรงอยู่สืบไป
Comments