สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
คุณภาพผู้เรียนด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

1. ความสามารถในการสื่อสาร หมายถึง ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพื่อเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
2. ความสามารถในการคิด หมายถึง รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคมแสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผลคุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต หมายถึง ใช้กระบวนการต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เรียนรู้ด้วยตนเองต่อเนื่อง ทำงานและอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล จัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆอย่างเหมาะสม รู้จักปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสภาพแวดล้อม และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี หมายถึง รู้จักเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม

รายการประเมินแต่ละสมรรถนะ

         1. ความสามารถในการสื่อสาร    

              1.1  มีความสามารถในการรับ ส่งสาร

              1.2  มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 

              1.3  ใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม

              1.4  วิเคราะห์แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

              1.5  เขียนบันทึกเหตุการณ์ประจำวันแล้วเล่าให้เพื่อนฟังได้

         2.  ความสามารถในการคิด        

              2.1  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์

              2.2  มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์

              2.3  สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ

              2.4  มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ

              2.5  ตัดสินใจแก้ปัญหาเกี่ยวกับตนเองได้

         3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  

              3.1  สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้

              3.2  ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา

              3.3  เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงในสังคม

              3.4  แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

              3.5  สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย

          4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต         

              4.1  เรียนรู้ด้วยตนเองได้เหมาะสมตามวัย

              4.2  สามารถทำงานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้

              4.3  นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

              4.4  จัดการปัญหาและความขัดแย้งได้เหมาะสม

              4.5  หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง

          5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี         

              5.1  เลือกและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมตามวัย

              5.2  มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี

              5.3  สามารถนำเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาตนเอง

              5.4  ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

              5.5  มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี