ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3

ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ ครั้งที่ 2
เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ งบบริหารสำนักงานและงบพัฒนาฯ

กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150
โทร 034 - 591 - 111 ต่อ 18  e-mail : plankan3@kaned3.go.th