เอกสารเผยแพร่

 
https://drive.google.com/file/d/1n0b3lnFIslvzNnnIijyVlLNBq9slHHKn/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13T7C9rqxOZl56VJjaL3exyjriJJffoE6/view?usp=sharing


ประกาศ นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
https://drive.google.com/file/d/14pqhakOi18GSDPyhHDPopJuIKMuEUPDz/view?usp=sharing
เอกสารประกอบการจัดทำแผนฯ