เอกสารเผยแพร่

 
https://drive.google.com/file/d/1n0b3lnFIslvzNnnIijyVlLNBq9slHHKn/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/13T7C9rqxOZl56VJjaL3exyjriJJffoE6/view?usp=sharing


แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


https://drive.google.com/file/d/14pqhakOi18GSDPyhHDPopJuIKMuEUPDz/view?usp=sharing


แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


เอกสารประกอบการจัดทำแผนฯ (พื้นที่/จังหวัด/ภาค)


นโยบาย สพฐ.ปีงบประมาณ 2564 - 2565