นางสาวยศวรรณ นวลละออ

การวิจัยเรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับการใช้สถานการณ์ในชีวิตจริง วิชาฟิสิกส์ เรื่อง ของไหล

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

โดย : นางสาวยศวรรณ นวลละออ ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตัวอย่างชุดกิจกรรม

- ชุดที่ 5 ความตึงผิว

- ชุดที่ 7 พลศาสตร์

คู่มือ

- คู่มือชุดที่ 5 ความตึงผิว

- คู่มือชุดที่ 7 พลศาสตร์