นางสาวทองใบ สุขประเสริฐชัย

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ (TS Model) ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

ผู้วิจัย : นางสาวทองใบ สุขประเสริฐชัย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ (TS Model) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ (TS Model) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ (TS Model) และศึกษาความเสถียรของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ (TS Model) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี โดยเริ่มพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ (TS Model) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 จนถึงปีการศึกษา 2557 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี แบ่งการพัฒนารูปแบบออกเป็น 5 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาปัญหา จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จ านวน 40 คน ระยะที่ 2 การศึกษาหารูปแบบการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 40 คน ระยะที่ 3 การทดลองและปรับปรุงรูปแบบการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 40 คน ระยะที่ 4 พัฒนารูปแบบการสอน โครงงานวิทยาศาสตร์ กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555-2556 จำนวน 40 คน และระยะที่ 5 ศึกษาความเสถียรของรูปแบบการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 31 คน

ผลการวิจัยเป็นดังนี้ 1. พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ (TS Model) ซึ่งแบ่งออกเป็น 10 ขั้นตอน ดังนี้ขั้นที่ 1 จุดประกายความคิด (Inspirational thoughts) ขั้นที่ 2 เ รียน รู้เทคนิคการทำโครงงานท้าทายด้วยค าถามสู่ปัญหา (Technique & Question) ขั้นที่ 3 ร่วมคิดร่วมปรึกษา (Team Teaching) ขั้นที่ 4 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ควบคู่จรรยาบรรณ (Source & Ethics) ขั้นที่ 5 สร้างสรรค์ประสบการณ์(Turn on mindset) ขั้นที่ 6 เสนอเค้าโครงโครงงาน (Symposium of project proposal) ขั้นที่ 7 เลือกแนวทางแก้ปัญหาร่วมมือปฏิบัติ (Solving problem & Collaborating) ขั้นที่ 8 สะท้อนกลับ และแก้ไข (Self-assessment and improvement) ขั้นที่ 9 สรุปองค์ ความรู้ (Summary) ขั้นที่ 10 ชื่ นชมและเผยแพร่ผลงาน (Sharing) 2 . ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ (TS Model) ในปีการศึกษาสุดท้าย มีประสิทธิภาพ 84.71/88.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 3. ส่วนที่ 1 คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้รายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์มีค่าร้อยละ 83.95 สูงกว่าที่คาดหวังไว้ที่ ร้อยละ 80.00 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนที่ 2 คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีค่าร้อยละ 84.40 สูงกว่า ที่คาดหวังไว้ที่ ร้อยละ 80.00 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนที่ 3 คะแนนเฉลี่ยของเจตคติต่อวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x =4.59) ส่วนที่ 4 คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคุณภาพ โครงงานวิทยาศาสตร์ มีค่า ร้อยละ 86.60 สูงกว่าที่คาดหวังไว้ที่ ร้อยละ 80.00 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4. คะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ (TS Model) โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (x=4.58) 5. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ (TS Model) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีปีการศึกษา 2554-2557 มีความเสถียร