นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 6

นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการนำเสนอโครงงานนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษฯ ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนปทุมวิไล ในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2559 โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับภาคกลางตอนบน สาขาวิชาชีววิทยา นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลเหรียญทองในสาขาคอมพิวเตอร์ เหรียญเงินในสาขาเคมีและฟิสิกส์ โดยมีครูทองดี แย้มสรวล ครูวนิดาวัฒนธรรม ครูทองใบ สุขประเสริฐชัย ครูธันยวัฒน์ แสงเดือน และครูเอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง เป็นที่ปรึกษาโครงงาน

โรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวดโครงงาน

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

โรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัย

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมป์

โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธานี

โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ลพบุรี

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

โรงเรียนทวีธาภิเษก

โรงเรียนเทพศิรินทร์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โรงเรียนปทุมวิไล

โรงเรียนปากเกร็ด

โรงเรียนพิบูลย์วิทยาลัย

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

โรงเรียนศึกษานารี

โรงเรียนสตรีนนทบุรี

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชูปถัมภ์

โรงเรียนสตรีวิทยา

โรงเรียนสตรีอ่างทอง

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

โรงเรียนสิงห์บุรี

โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”

โรงเรียนหอวัง

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม