นางพยุง เพชรงาม ฮันนี่

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องอาหารและสารอาหาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ

ผู้วิจัย : นางพยุง เพชรงาม ฮันนี่

ปีการศึกษา : 2553

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องอาหารและสารอาหาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องอาหารและสารอาหาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จำนวน 92 คน ซึ่งได้มาจากการการสุ่มแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยใช้ระยะเวลาในการทดลองทั้งหมด 12 คาบ คาบละ 60 นาที แบบแผนการทดลองที่ใช้เป็นแบบทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรุ,วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องอาหารและสารอาหาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ จำนวน 4 แผน และแบบสอบถาม ความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยวิธีการเรียนแบบแบบร่วมมือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และการทดสอบค่าที (t-test)

ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องอาหารและสารอาหาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เท่ากับ 84.09/82.10 อยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องอาหารและสารอาหารของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาตามกลุ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มเก่งกลุ่ม ปานกลาง และกลุ่มอ่อน พบว่า สูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับ .01 และผลการศึกษาความพึงพอใจในการเรียน แบบร่วมมือ ของนักเรียนพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (4.37)