นางจุฑารัตน์ โล่ห์ทองคำ

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดนิทานพื้นบ้านอาเซียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

ผู้วิจัย : นางจุฑารัตน์ โล่ห์ทองคำ

ปีการศึกษา : 2556

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ( Experimental Design ) โดยใช้รูปแบบการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design มีจุดประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานพื้นบ้านอาเซียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานพื้นบ้านอาเซียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 3) เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้หลังการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานพื้นบ้านอาเซียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานพื้นบ้านอาเซียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้จากการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นนักเรียนโครงการ MEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีจำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานพื้นบ้านอาเซียน 2) คู่มือการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานพื้นบ้านอาเซียน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานพื้นบ้านอาเซียน 4) แบบทดสอบวัดความคงทนในการเรียนรู้หลังการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานพื้นบ้านอาเซียน 5) แบบประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานพื้นบ้านอาเซียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบ t (t-test dependent)

ผลการวิจัยพบว่า 1) หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานพื้นบ้านอาเซียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 84.20/82.50 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 2) นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานพื้นบ้านอาเซียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลังการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานพื้นบ้านอาเซียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี มีความคงทนในการเรียนรู้ หลังจากระยะเวลาผ่านไปเป็นเวลา 2 สัปดาห์ 4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานพื้นบ้านอาเซียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด