นางผาณิต ขนันไพร

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการบริหารงบประมาณและธุรการ เพื่อสนับสนุนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

ผู้รายงาน นางผาณิต ขนันไพร

ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

รายงานฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาการบริหารงบประมาณและธุรการ เพื่อสนับสนุนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี โดยใช้รูปแบบประเมินแบบ CIPP Model ใน 4 ด้าน คือ 1) การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) 2) การประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) 3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) และ 4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้บริหารและครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จำนวน 108 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามสถิติที่ใช้วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. การประเมินด้านสภาพแวดล้อม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.93, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .79) พบว่า ผู้รับผิดชอบได้กำหนดวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทโรงเรียน และการวางแผนกิจกรรมในโครงการสามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม กำหนดเป้าหมายของกิจกรรมในโครงการสามารถวัดและประเมินได้ และหลักการและเหตุผล เหมาะสมในการจัดทำโครงการ

2. การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น ภาพรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.16, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .68) พบว่า โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี มีจำนวนบุคลากรเหมาะสมกับกิจกรรมของโครงการ โครงสร้างระบบงานการเงิน พัสดุและธุรการเหมาะสมกับบริบทโรงเรียน อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสม การเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศระหว่างผู้รับผิดชอบกับผู้รับบริการ และคณะกรรมการผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการมีความรู้/ความสามารถ

3. การประเมินด้านกระบวนการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.01, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .61) โดยโรงเรียนมีการเตรียมการ ลำดับแรก คือ ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ของโครงการ รองลงมา ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาและ สพฐ. การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดกิจกรรมในโครงการ และศึกษาแนวทางดำเนินโครงการ โดยการดำเนินงาน พบว่า การประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงโครงการพัฒนาการบริหารงบประมาณและธุรการ และมอบหมายภาระงานตามความรู้ความสามารถและเป็นธรรม กำหนดความรับผิดชอบงานทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน จัดให้มีระบบงานการเงินที่สามารถตรวจสอบได้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ การจัดหา ซ่อมบำรุงสื่อเทคโนโลยีและครุภัณฑ์ของสถานศึกษาด้วยความโปร่งใส การนิเทศติดตามผล พบว่า มีการอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามภาระงานที่กำหนด และผู้รับผิดชอบนิเทศติดตามการดำเนินงานกิจกรรมในโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด การสรุปและรายงานผล พบว่า ผู้รับผิดชอบสรุปประเมินแต่ละกิจกรรมในโครงการเมื่อครบกำหนด และจัดทำรายงานโครงการพัฒนาการบริหารงบประมาณและธุรการ

4. การประเมินด้านผลผลิต ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.27, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .62) ได้แก่ ผู้เรียนมีผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 รองลงมา ผู้เรียนมีผลการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระอยู่ในระดับดี คะแนนผลการสอบวิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และคะแนนผลการสอบ O-NET ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐาน