ประวัติ...คณะราษฎร์บำรุง
๙๐ ปี โรงเรียนสตรีฯ
หลวงปู่เทียน วัดโบสถ์
คณะผู้บริหาร
การจัดการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ
สมาคมนักเรียนเก่าฯ
ผู้ปกครองเครือข่ายฯ
แผนผังอาคารเรียน
แผนที่โรงเรียน
Pre Gifted และ Pre EP
ห้องเรียนพิเศษ 
ห้องเรียนทั่วไป
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารงบประมาณและธุรการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารทั่วไป
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ภาษาต่างประเทศ
การงานอาชีพฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
คอมพิวเตอร์
แนะแนว
บรรณารักษ์
https://www.facebook.com/pg/kanaratbamrungpathumthaniSch/photos/?tab=photos_albums
http://61.90.152.4/cgsschool
https://www.facebook.com/K.P.Sufficient/
https://www.facebook.com/aseanstudycenter.kanaratschool
http://kpsebook.vlcloud.net
https://sites.google.com/a/kanarat.ac.th/kp/home/uniform


https://sgs8.bopp-obec.info/enr/TblStudentReg/Search.aspxpeople

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสาระน่ารู้

ปฏิทินกิจกรรม
นายเจริญ บัวลี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
ผลงานของเรา
ติดต่อเรา
นางพยุง เพชรงาม ฮันนี่
นางอุรุยา กรดงาม
นางจุฑารัตน์ โล่ห์ทองคำ
นางสาวทองใบ สุขประเสริฐชัย
นางสาวเบ็นจา อับดุลฟาก๊ะ
นางสาวมิ่งขวัญ บุญยานันต์
นางสาวยศวรรณ นวลละออ