ประวัติ...คณะราษฎร์บำรุง
๙๐ ปี โรงเรียนสตรีฯ
หลวงปู่เทียน วัดโบสถ์
คณะผู้บริหาร
การจัดการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ
สมาคมนักเรียนเก่าฯ
ผู้ปกครองเครือข่ายฯ
แผนผังอาคารเรียน
แผนที่โรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารงบประมาณและธุรการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารทั่วไป
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ภาษาต่างประเทศ
การงานอาชีพฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
คอมพิวเตอร์
แนะแนว
บรรณารักษ์
นายเจริญ บัวลี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
ผลงานของเรา
ติดต่อเรา
นางพยุง เพชรงาม ฮันนี่
นางอุรุยา กรดงาม
นางจุฑารัตน์ โล่ห์ทองคำ
นางสาวทองใบ สุขประเสริฐชัย