กำหนดการและตารางสอบ

กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
ตารางสอบภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
 วัน/เวลาวิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
 วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
เวลา 11.00-12.00 น.
เวลา 13.30-14.30 น.
 
-ความรอบรู้
-ความสามารถทั่วไป
-ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

50 คะแนน
50 คะแนน
50 คะแนน 
 

ตารางสอบ ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
 วัน/เวลาวิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
 วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560
เวลา 09.00-10.30 น.
เวลา 13.30-15.00 น.

-ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 
-ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
 
75 คะแนน
75 คะแนน
 

ตารางสอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
 วัน/เวลาวิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
 วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เป็นต้นไป
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


-สอบสัมภาษณ์ 


50 คะแนน