กลุ่มนโยบายและแผน ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2561                                                                 แผนผังภารกิจงานกลุ่มนโยบายและแผน
http://www.obectv.tv/index.html
https://www.youtube.com/channel/UC3FAoTkjypzAvHgcB2ZUEHQ


หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่

ข่าวการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพม. สพป.


หนังสือราชการจาก สตผ.

http://plan.bopp-obec.info/download/

ข่าวการศึกษา ครูบ้านนอก

        

 ดร.วิจิตรา  โคตรบัญชา
    ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน


      บุคคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

       ระบบข้อมูลสารสนเทศ
http://amsskls2.com/amssplus/

http://data.bopp-obec.info/emis/

https://sites.google.com/a/kalasin2.go.th/plan/home/Screenshot-2018-6-21%20%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%20Data%20Management%20Center.jpg

https://cct.thaieduforall.org/

https://sites.google.com/a/kalasin2.go.th/plan/home/Screenshot-2018-6-21%20%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.jpg

https://sites.google.com/a/kalasin2.go.th/plan/home/Screenshot-2018-6-21%20BOBEC.jpg