ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                        โรงเรียนจักราชวิทยา  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ  เดิมสังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับอนุมัติให้เปิดการเรียนการสอน  เมื่อวันที่ 15  พฤษภาคม  พ.ศ. 2513

ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของประชาชนชาวอำเภอจักราช  และนายบุญสม  เจริญสันธิ์  คหบดีชาวอำเภอ

จักราชได้มอบที่ดินเพื่อจัดตั้งโรงเรียน  จำนวน  25 ไร่

                        ในปีแรกเปิดรับนักเรียนสหศึกษา 2 ห้องเรียน  มีครูอาจารย์สังกัดประถมศึกษา (เดิม) ช่วยปฏิบัติหน้าที่การสอน  และในวันที่ 23  กันยายน  พ.ศ.2513  นายวิศิษฐ์  ทรายงาม  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่พร้อมได้บรรจุครูประจำการ  3  คน  ซึ่งในขณะนั้น  ได้อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียน

จักราชราษฎร์สามัคคี  เพื่อทำการจัดการเรียนการสอน

                        ในปีการศึกษา  2514  ได้ย้ายมาเรียน ณ บริเวณโรงเรียนปัจจุบัน  มีอาคารเรียนแบบ 212ก  จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน

                        ในปีการศึกษา  2515  ขยายห้องเรียนเพิ่มเป็น 15 ห้อง

                        ในปีการศึกษา  2517  นายเจริญ  วาณิชกุล ได้มอบที่ดิน 18ไร่ 43 ตารางวา ใช้เป็นสนามกีฬา

                            ในปีการศึกษา 2524  โรงเรียนได้รับรางวัลดีเด่น พระราชทานระดับมัธยมศึกษา ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง เขตการศึกษา 11

                   วันที่  19  ตุลาคม พ.ศ. 2531   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมโรงเรียนเป็นการส่วนพระองค์ พร้อมกับทรงเป็นประธานรับมอบทุนการศึกษาอำเภอจักราช

                      ปีการศึกษา  2543 ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในฐานะหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและในปีเดียวกันนี้ โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่อง การปฏิรูปการศึกษาปีการศึกษา  2546 ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ 

1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน และได้ผ่านการประเมินรับรองการเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่ 10  มกราคม 2549 (เป็นลำดับที่ 184   

ของประเทศ และลำดับที่ 5  ของจังหวัดนครราชสีมา )

                      ปีการศึกษา  2548  ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทน โรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2 และตัวแทนโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา เข้ารับการประเมิน เพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ของเขตตรวจราชการที่  13   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2

                      วันที่  20  กรกฎาคม  2549  ได้รับเกียรติบัตร“ห้องสมุดดีเด่น” ตามโครงการรักการอ่าน

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 2

                      วันที่  1  กันยายน  2549  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นโรงเรียน เด็กไทยทำได้ ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองดีเด่น ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ให้เป็นศูนย์พัฒนาการเรียน

การสอนวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ( ERIC )โรงเรียนในฝัน  จังหวัดนครราชสีมา เป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2

                         ปีการศึกษา 2553 ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1 ใน 500 โรงเรียน  จากโรงเรียนทั่วประเทศ ให้เป็นโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรโรงเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ( WCSS:World Class Standard School )

                      วันที่  12  พฤษภาคม 2556ได้รับโล่และเกียรติบัตร  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศโรงเรียนแกนนำโครงการ HL  (Health  Literacy) จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

                            วันที่  8  กรกฏาคม  2556  ได้รับการประเมินการจัดการเรียนการสอนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  31  ให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง    

..................................................


 สถานที่ตั้ง 28 หมู่ที่ 4 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230


ประกาศจัดตั้ง 18 พฤษภาคม 2513 ปีการศึกษา 2513

สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ

ตราโรงเรียน เครื่องหมายพระมหาพิชัยมงกุฏเปล่งรัศมีครอบอักษร จ.ว.

ความหมาย โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่น ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยม /2524ทุกคนต้องรักษาเกียรติประวัติคุณความดีไว้ตลอดไปในสมกับได้รับพระราช ทานพระมหากรุณาธิคุณ

สีประจำโรงเรียน สีแดง หมายถึง ความกตัญญูู เสียสละ
                           สีขาว หมายถึง ความซื่อสัตย์สุจริต


คติธรรม นตฺถิ ปัญญา สมาอาภา (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)

คำขวัญ มานะดี มีวินัย ใจอดทน

เนื้อที่ 44 ไร่ 1 17 ตารางวา

Comments