ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

           ชื่อโรงเรียนจักราชวิทยา  ตั้งอยู่ที่เลขที่  28  ถนนเทศบาล 9  ตำบลจักราช  อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์ 30230   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โทรศัพท์ 0-4439-9167  โทรสาร 0-4439-9200

E-Mail:  jakkaratvitthaya@obec.go.th,webmaster@jv.ac.th Website: www.jv.ac.th   เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีเนื้อที่  44 ไร่  1 งาน  17  ตารางวา   เขตพื้นที่บริการ  ประกอบด้วย98  หมู่บ้าน  8  ตำบล  ได้แก่  ตำบลจักราช  ตำบลหนองขาม  ตำบลคลองเมือง  ตำบลสีสุก  

ตำบลทองหลาง  ตำบลหนองพลวง  ตำบลศรีละกอ  ตำบลหินโคน  และเทศบาลจักราช


 สีประจำโรงเรียน 

"แดง-ขาว"
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ
สีขาว หมายถึง ความซื่อสัตย์ สุจริต

 
คติธรรม
"นตถิ ปัญญา สมา อาภา" (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
 
คำขวัญ 
"มานะดี  มีวินัย  ใจอดทน"
 
วิสัยทัศน์
"โรงเรียนจักราชวิทยา เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของจังหวัดนครราชสีมา ภายในปี 2561"
 
ค่านิยม
“ร่วมใจ  ใฝ่รู้  คู่คุณธรรม”
 
วัฒนธรรมองค์กร
“สามัคคี  ผูกพัน  ฉันท์พี่น้อง”
 
อัตลักษณ์ 
"ใฝ่เรียนรู้"
 
เอกลักษณ์
"ยิ้ม ไหว้ ทักทาย"
 
พันธกิจ
     1.จัดหลักสูตรและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ให้เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน
     2.ส่งเสริมกิจกรรมที่ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
     3.พัฒนาศึกษาศักยภาพด้านวิชาการ  จริยธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมจัดสวัสดิการตามความเหมาะสม
     4.จัดแหล่งการเรียนรู้และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด สวยงาม ปลอดภัย มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้
     5.สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา
     6.พัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
 
เป้าประสงค์
     1.มีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้เรียนจบการศึกษา 100 % สามารถศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพตามศักยภาพของผู้เรียน
     2.มีหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและภาษาที่สอง
     3.มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน โดยใช้หลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล
     4.มีสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี สารสนเทศที่ทันสมัย ไปใช้จัดการเรียนการสอน
     5.นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต
     6.ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตามสายงานวิชาชีพ และสวัสดิการตามความเหมาะสม
     7.บุคลากรทุกคนมีความรู้ มีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
     8.มีแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ สาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกอย่างพอเพียง สะดวก สวยงาม ปลอดภัย มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
     9.คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
     10.มีระบบบริหารตามมาตรฐานสากล ระบบควบคุมภายใน และระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
Comments