หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา การสร้างภาพเคลื่อนไหว รหัสวิชา ง22201
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

ง 22201 วิชา การสร้างภาพเคลื่อนไหว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต
ศึกษาหลักการขั้นตอน และปฏิบัติเกี่ยวับการสร้างงานอนิเมชั่น ด้วยซอฟต์แวร์ประยุกต์ ในเรื่องของ ความต้องการของระบบ ซอฟต์แวร์ประยุกค์ องค์ประกอบของซอฟต์แวร์ประยุกต์ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวาดรูปต่างๆ การใช้ และปรับแต่งสี เครื่องมือในการตกแต่งภาพ เครื่องมือจัดตำแหน่ง การสร้างตัวอักษร การใช้งาน Symbol, Instance และ Layer การจัดการกับเสียง หลักการสร้างงานอนิเมชั่น และการเผยแพร่ผลงาน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการสร้างงานอนิเมชั่น ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างมีจิตสำนึกได้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. อธิบายความเป็นมา ความหมาย หลักการ และบอกประเภทของเอนิเมชั่นได้
2. รู้จักและบอกส่วนประกอบต่างๆและส่วนการทำงานต่างๆของ  Adobe Animate CC ได้
3. สามารถใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ (Toolbox)และใช้งานส่วนต่างๆของโปรแกรม  Flashได้
4. สามารถวาดภาพที่กำหนดให้และตามจินตนาการได้
5. สามารถสร้างนำ Symbol แต่ละแบบนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม อย่างมีความรู้และเข้าใจ
6. สร้างวัตถุให้เกิดการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆตามความต้องการได้
7. รู้จักและจัดการเลเยอร์(Layer)ได้
8. เพิ่ม ลบ จัดลำดับแก้ไขฉาก(Scene)ได้
9. สามารถใช้ไฟล์เสียงที่เหมาะสมแทรกเข้ากับอนิเมชั่นโดยโปรแกรม Adobe Animate CC
10. สามารถเผยแพร่ การทำ publish เพื่อใช้ไฟล์ที่สร้างขึ้น ใช้งานได้ในรูปแบบต่างๆ
หน้าเว็บย่อย (2): ติดต่อครูผู้สอน e-portfolio