ประวัติโรงเรียน

    
โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 
            จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2476  เดิมชื่อโรงเรียนบ้านหนองหล่มศึกษาสมิทธิ์  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือหมู่บ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 3 เป็นอาคารเรียนชั่วคราว ต่อมาอาคารเรียนชำรุดไม่สามารถเรียนได้จึงย้ายมาอาศัยวัดห้วยส้มเล่าเรียน  

            เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2477  ราษฎรเห็นว่าเวลามีพิธีกรรมทางศาสนาทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน จึงได้ขอเงินจากราชการมาทำอาคารก่อสร้างหลังใหม่เป็นเงิน 600 บาท ร่วมสมทบกับราษฎรสร้างอาคารแบบ ป.1 ของกระทรวงศึกษาธิการในที่ดินของโรงเรียน
            วันที่ 27 พฤศจิกายน 2481  ขออนุญาตเป็นเป็นสถานศึกษาชื่อว่า "โรงเรียนบ้านหนองหล่มศึกษาสมิทธิ์"
            วันที่ 8 พฤษภาคม 2504  สร้างอาคารแบบ ป.1 ขนาด 4 ห้องเรียน ของกระทรวงศึกษาธิการในเขตบริการ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยส้ม      หมู่ที่ 4 บ้านหนองหล่ม และหมู่ที่ 5 บ้านห้วยหมอเฒ่า
            เดือนกรกฎาคม 2508  นายใส  ฟูวงค์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
            ปีการศึกษา 2514  ทางโรงเรียนได้ขยายเปิดชั้นประถมศึกษาตอนปลายของตำบลขึ้น ชั้น ป.1 - ป.7  มีนายอำนวย  ผ่องเคหา  เป็นครูใหญ่
            ปีการศึกษา  2521 ได้ยุบชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เปิดสอนชั้น ป.1 - ป.6
            ปีการศึกษา  2534  เปิดโรงเรียนขยายโอกาสเป็นปีแรก
            1 เมษายน 2543  -  6 กันยายน 2546  นายเกตุแก้ว  จอมสว่าง  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา
            6 กันยายน 2546  -  พฤศจิกายน  2557  นายจตุรงค์  สิทธิบุญมา  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา
            พฤศจิกายน 2557  -  ปัจจุบัน  นายเทอดศักดิ์  ธนสิทธิ์  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

            ปัจจุบันโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 200 หมู่ที่ 4  ตำบลเจดีย์หลวง  อำเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57180  เขตที่ตั้งเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ที่ดินของโรงเรียนนี้เป็นที่ดินของศึกษาประชาบาลมีอาณาเขตและพื้นที่ 125 ไร่ 3 ตารางวา
  • ทิศเหนือ ยาว 500 วา  ติดหมู่บ้านและสวนลำไย
  • ทิศใต้ ยาว 500 วา  ติดถนนเข้าหมู่บ้าน
  • ทิศตะวันออก ยาว 120 วา  ติดหมู่บ้าน
  • ทิศตะวันตก ยาว 120 วา  ติดถนนสายเชียงใหม่ - เชียงราย

ตำแหน่งที่ไม่มีชื่อ


Comments