บุคลากร

ข้อมูลคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา
 ข้อมูลครูและบุคลากรจำนวน 
1. ผู้บริหาร  1
2. ข้าราชการครู 12
3. ครูอัตราจ้าง 1
4. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1
5. นักการภารโรง               2
รวม 17

Comments