กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

สื่อการสอนวีดีโอ วิชาพระพุทธศาสนา ส23101 
เรื่องพุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่าง ๆ  โดย นางวรนุช ณรงค์ชัวพัฒน์


Comments