กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


สื่อการสอนวีดีโอ วิชาคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เรื่องการหาค่ามาตรฐาน (Zi)
โดย นายวิชัย  กีรติมหาตม์

Comments